คำแนะนำในการเรียนฟิสิกส์ ม.ต้น

          เนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ประกอบด้วยวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์กายภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ.2551 กำหนดให้สอนวิชาฟิสิกส์ ม.ต้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและตำแหน่งของวัตถุ, แรง, งานและพลังงาน, ความร้อน, แสงและการเห็น, ไฟฟ้า โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนมีพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย แต่ละโรงเรียนสามารถสอนเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น ในชั้น ม.1 หรือ ม.2 หรือ ม.3 ก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
          โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ จึงเปิดสอนหลักสูตร “วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ม.ต้น” ขึ้น เพื่อช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน ม.ต้น โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐาน เสริมด้วยสูตรคำนวณอย่างง่าย และเพิ่มเติมความรู้ เรื่องคลื่นน้ำ คลื่นเสียง ของไหลและความดัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพียงพอสำหรับการเรียนในโรงเรียน รวมถึงการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง


โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ได้แบ่งการสอนฟิสิกส์ ม.ต้น ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ฟิสิกส์ ม.ต้น A    สอนเรื่อง

 1. หน่วยและการเปลี่ยนหน่วย
 2. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
 3. แรงและกฎนิวตัน
 4. งานและพลังงาน
 5. ความร้อน
 6. คลื่นน้ำ คลื่นเสียง คลื่นแสง

ฟิสิกส์ ม.ต้น B สอนเรื่อง

 1. ไฟฟ้ากระแสตรง
 2. ไฟฟ้าแม่เหล็ก
 3. ของไหลและความดัน
 4. ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ม.ต้น

หมายเหตุ:

 1. นักเรียนที่จะสมัครเรียนคอร์สฟิสิกส์ ม.ต้น ควรอยู่ระดับชั้น ม.2 และ ม.3 เท่านั้น เพราะนักเรียนที่อยู่ชั้น ม.1 อาจยังไม่ได้เรียนเรื่องการแก้สมการในวิชาคณิตศาสตร์เมื่อมาเรียนคอร์สฟิสิกส์  ม.ต้น จะทำให้นักเรียนไม่เข้าใจ
 2. ควรสมัครเรียนทั้ง 2 ส่วน คือ ฟิสิกส์ ม.ต้น A และ ฟิสิกส์ ม.ต้น B ละสมัครเรียงตามลำดับคือ เรียนฟิสิกส์ ม.ต้น A ก่อน ฟิสิกส์ ม.ต้น B