คำแนะนำในการเรียนฟิสิกส์ ม.4

1. ฟิสิกส์ ม.4 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกลศาสตร์และการเคลื่อนที่แบบต่างๆ มีทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ กลศาสตร์ A, กลศาสตร์ B, กลศาสตร์ C, กลศาสตร์ D

 

2. นักเรียนต้องเรียนกลศาสตร์ A เป็นกลุ่มแรก (ส่วน B,C,D ต้องใช้ความรู้จากกลศาสตร์ A)
3. นักเรียนควรเรียนนำหน้าโรงเรียนอย่างน้อย 1 เทอม เพราะอาจารย์แต่ละโรงเรียนอาจสอนสลับบท โดยไม่สอนตามแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
4. นักเรียนควรสมัครกลศาสตร์ A และ B ในเทอมต้น และสมัครกลศาสตร์ C และ D ในเทอมปลาย