appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล

ชัยภัทร์ ปลื้มจิตติกุล

ชนวีร์ จิตต์วโรดม

ชนวีร์ จิตต์วโรดม

หทัยภัทร ลาภพรศิริกุล

หทัยภัทร ลาภพรศิริกุล

ยศวัฒน์ กิตติภูมิชัย

ยศวัฒน์ กิตติภูมิชัย

กิตติพศ คงหอม

กิตติพศ คงหอม

วีรยา พฤกษ์ธนากุล

วีรยา พฤกษ์ธนากุล

นันท์นภัส จีระรมย์

นันท์นภัส จีระรมย์

ปภาวี กุศลศิลป์วุฒิ

ปภาวี กุศลศิลป์วุฒิ

วรภรณ์ เทพทัย

วรภรณ์ เทพทัย

ธมนวรรณ วนานุกุล

ธมนวรรณ วนานุกุล

พรชิตา อังเศวตรุ่งเรือง

พรชิตา อังเศวตรุ่งเรือง

กิตติภัฏ สัตยาทิตย์

กิตติภัฏ สัตยาทิตย์

ภัทริดา พิศาลรัศมี

ภัทริดา พิศาลรัศมี

ภัทร์ทิชา แม้นทอง

ภัทร์ทิชา แม้นทอง

นภัสสร สะตะ

นภัสสร สะตะ

ชญานุตม์ ปิ่นทอง

ชญานุตม์ ปิ่นทอง

อสมา เที่ยงภักดิ์

อสมา เที่ยงภักดิ์

ชนิษฐา ศิริธัญญา

ชนิษฐา ศิริธัญญา

ธนพล อำไพ

ธนพล อำไพ

พัฒน์นรี ธัญยนพพร

พัฒน์นรี ธัญยนพพร

1011121314151617181920
facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array

CATEGORY

BLOG

FAQ

PRODUCTS