appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


นิธิศ รัตนกิจไพศาล

นิธิศ รัตนกิจไพศาล

สิรภพ เจริญสุข

สิรภพ เจริญสุข

ณิชา ธนาวนิชกุล

ณิชา ธนาวนิชกุล

ศุภาพิชญ์ สายงาม

ศุภาพิชญ์ สายงาม

ณวรา พูลทองคำ

ณวรา พูลทองคำ

วรัญญู รัตนอมรสกุล

วรัญญู รัตนอมรสกุล

ปรียาภัทร์ คล้ายสุบรรณ

ปรียาภัทร์ คล้ายสุบรรณ

หทัยรัตน์ ปิ่นทอง

หทัยรัตน์ ปิ่นทอง

วิทวัส ก่อเจริญวัฒน์

วิทวัส ก่อเจริญวัฒน์

ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ

ภัทรพล กาญจนธนาเลิศ

อภิสรา พนิตนรากุล

อภิสรา พนิตนรากุล

ภัทรพร เสือสีนวล

ภัทรพร เสือสีนวล

พสิษฐ์ จำรัสวิมลรัตน์

พสิษฐ์ จำรัสวิมลรัตน์

สุกฤต ประสงค์ธรรม

สุกฤต ประสงค์ธรรม

ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ

ภัทรพร เอี่ยมศิริกิจ

ญาณิศา ชูติวงศ์

ญาณิศา ชูติวงศ์

จิตตพัฒน์ สังวรวงษ์พนา

จิตตพัฒน์ สังวรวงษ์พนา

ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร

ธนวรรณ จิระรุ่งเสถียร

จิดาภา ลู่วิโรจน์

จิดาภา ลู่วิโรจน์

ญาดา รัศมีสุนทรางกุล

ญาดา รัศมีสุนทรางกุล

1234567
facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array

CATEGORY

BLOG

FAQ

PRODUCTS