appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


อภิสิทธิ์ ไชยชาติ

อภิสิทธิ์ ไชยชาติ

นนทิวัฒน์ วิสุทธิไกรสีห์

นนทิวัฒน์ วิสุทธิไกรสีห์

พรพระ ชำนาญวนิชกุล

พรพระ ชำนาญวนิชกุล

ธัชดนัย อัศวมงคลกุล

ธัชดนัย อัศวมงคลกุล

ศรัณย์รัตน์ ทองเที่ยว

ศรัณย์รัตน์ ทองเที่ยว

เพชรน้ำหนึ่ง เรืองบูรพา

เพชรน้ำหนึ่ง เรืองบูรพา

พชร กาญจนกังวาฬกุล

พชร กาญจนกังวาฬกุล

กิตติภัฎ ทองเนื้องาม

กิตติภัฎ ทองเนื้องาม

จินตชาติ ชาติพาณิชย์

จินตชาติ ชาติพาณิชย์

กาญจน์ เผื่อนทอง

กาญจน์ เผื่อนทอง

จิรภัทร ศักดิ์อุดมไชย

จิรภัทร ศักดิ์อุดมไชย

ณัฐภัทร ปรีชากุล

ณัฐภัทร ปรีชากุล

นราวิชญ์ พฤกษะวัน

นราวิชญ์ พฤกษะวัน

จิรัฐ อุดมเลิศวนสิน

จิรัฐ อุดมเลิศวนสิน

ธนาภพ จุฑาวรรธนะ

ธนาภพ จุฑาวรรธนะ

สิรภัทร ภูวเศรษฐ

สิรภัทร ภูวเศรษฐ

พนนัช โพธิสัตย์

พนนัช โพธิสัตย์

กิตติยา จันทร์หล้าฟ้า

กิตติยา จันทร์หล้าฟ้า

พัทธพล นินถึก

พัทธพล นินถึก

นันท์นภัส เสรีพรเจริญกุล

นันท์นภัส เสรีพรเจริญกุล

1234567891011
facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array

CATEGORY

BLOG

FAQ

PRODUCTS