appliedphysics

โรงเรียนกวดวิชา Applied Physics โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของไทย

กวดวิชาฟิสิกส์อันดับ 1 ของประเทศ โดยอาจารย์ประกิตเผ่า ทมทิตชงค์ โรงเรียนกวดวิชาฟิสิกส์ที่มีนักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง ด้วยคะแนนระดับสูง


ปรินทร ทมทิตชงค์

ปรินทร ทมทิตชงค์

พนธกร วิริยะศรีสุนทร

พนธกร วิริยะศรีสุนทร

วุฒิภัทร กีรติไพศาล

วุฒิภัทร กีรติไพศาล

นันทนัช อุ่นอนันต์

นันทนัช อุ่นอนันต์

พีรณัฐ กิตติวิทยากุล

พีรณัฐ กิตติวิทยากุล

ชฏาพร ทิพยศรี

ชฏาพร ทิพยศรี

นัฐพจน์ ชูพันธ์

นัฐพจน์ ชูพันธ์

ปภัสวิภา วังกานนท์

ปภัสวิภา วังกานนท์

อัญชิษฐา พีรพรวิมล

อัญชิษฐา พีรพรวิมล

บุษบา นิละมณี

บุษบา นิละมณี

เปรม สิงห์เจริญ

เปรม สิงห์เจริญ

พงศ์ภัค อุปริพุทธิกุล

พงศ์ภัค อุปริพุทธิกุล

ศุภเสกข์ สุขสวัสดิ์

ศุภเสกข์ สุขสวัสดิ์

พิทักษ์ ศรีลำภูทอง

พิทักษ์ ศรีลำภูทอง

ราชวดี ศิริมุขอาคม

ราชวดี ศิริมุขอาคม

นฤสรณ์ สุขจิตต์

นฤสรณ์ สุขจิตต์

เมทินี มงคลศุภนิมิต

เมทินี มงคลศุภนิมิต

ธนพร ทรงสมทรัพย์

ธนพร ทรงสมทรัพย์

ชัญญา อุทรวุฒิพงศ์

ชัญญา อุทรวุฒิพงศ์

ชนากานต์ คณานับ

ชนากานต์ คณานับ

345678910111213
facebook
google
twitter
instagram
youtube
line_id
phone
mail
appliedphysics.pt@gmail.com
address
โรงเรียนกวดวิชาแอพพลายด์ฟิสิกส์ ชั้น 12A อาคารวรรณสรณ์ 35 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
email
appliedphysics.pt@gmail.com
contact_phone_array

CATEGORY

BLOG

FAQ

PRODUCTS